Pregled pokazatelja po prioritetima/mjerama

Preuzmite PDF
Prioritet/Mjera Ukupan broj projekata po prioritetu/mjeri broj odabranih pokazatelja po prioritetu/mjeri Naziv pokazatelja
PRIORITET 1. POTPORA RAZVOJU PODUZETNIšTVA I POVEćANJU FLEKSIBILNOSTI RADNE SNAGE 4 4
MJERA 1.1. POTPORA RAZVOJU PODUZETNIŠTVA 4 4
0 1a) Broj edukacija s ciljem razvoja ljudskih potencijala unutar poduzetničkih potpornih institucija
0 1b) Broj pruženih savjetovanja
0 1c) Broj održanih konferencija s ciljem razvoja ljudskih potencijala
0 1d) Broj inicijativa1 koje su uslijedile nakon sudjelovanja u programu
1 2a) Broj održanih informativnih sastanaka o oblicima i prednostimaumrežavanja
0 2b) Broj osnovanih klastera
0 2c) Broj članova klastera
0 2d) Broj osnovanih zadruga
0 2e) Broj članova zadruga
1 2f) Broj osnovanih drugih oblika umrežavanja
100 2g) Broj članova drugog oblika umrežavanja
0 3a) Broj edukacija za postojeće poduzetnike i njihove zaposlenike
0 3b) Broj savjetovanja za postojeće poduzetnike i njihove zaposlenike
0 3c) Broj održanih konferencija za postojeće poduzetnike i njihove zaposlenike
7 4a) Broj edukacija za potencijalne poduzetnike i njihove zaposlenike s naglaskom na poduzetništvo žena, poduzetništva mladih i ostalih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
0 4b) Broj savjetovanja za potencijalne poduzetnike i njihove zaposlenike s naglaskom na poduzetništvo žena, poduzetništva mladih i ostalih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
0 4c) Broj održanih konferencija za potencijalne poduzetnike i njihovezaposlenike s naglaskom na poduzetništvo žena, poduzetništva mladih iostalih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
0 4d) Broj osnovanih inkubatora
0 4e) Broj korisnika inkubatora
0 5a) Broj mentoriranih poduzetnika koji su primili neki oblik potpore za samozapošljavanje i/ili unaprjeđenje poslovanja
0 5b) Broj sati mentoriranja poduzetnika koji su primili neki oblik potpore za samozapošljavanje i/ili unaprjeđenje poslovanja
0 5c) Broj programa mentoriranja za poduzetnike koji su primili neki oblikpotpore za samozapošljavanje i/ili unaprjeđenje poslovanja
MJERA 1.2 POVEćANJE MOBILNOSTI RADNE SNAGE 1 1
0 1a) Broj održanih promotivnih aktivnosti
0 1b) Broj osoba koje su sudjelovale u programima mobilnosti
PRIORITET 2. POTICANJE SOCIJALNOG UKLJUčIVANJA 8 8
MJERA 2.1. SOCIJALNO UKLJUčIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNOG PODUZETNIšTVA 8 8
159 1a) Broj osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji su sudjelovali u programima osposobljavanja
3 1b) Broj provedenih programa osposobljavanja za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada
0 2. Broj pojedinaca koji su prošli osposobljavanje, usavršavanje i unaprjeđenje kompetencija za rad s osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada
0 3a) Broj educiranih poslodavaca o postojećim poticajnim mjerama i obvezama zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju, a posebno osoba s invaliditetom
0 3b) Broj novozaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada na razini županije
0 4. Broj medijskih sadržaja povezanih s promocijom socijalnog poduzetništva
0 5a) Broj potencijalnih i postojećih socijalnih poduzetnika korisnika socijalne podrške
0 5b) Broj EU projekata posvećenih osnivanju ili unaprjeđenju društvenog poduzetništva
MJERA 2.2. POBOLJšANJE PRISTUPA SOCIJALNIM USLUGAMA, UKLJUčUJUćI PODRšKU PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE 6 6
610 1a) Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici pružene kroz projekte
0 1b) Broj novih pružatelja socijalnih usluga u zajednici
0 1c) Broj stručnjaka/inja osposobljenih u području pružanja socijalnih usluga u zajednici
PRIORITET 3. UNAPRJEđENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRžIšTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOžIVOTNOG UčENJA I POVEćANJE DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA 5 5
MJERA 3.1. UNAPRJEđENJE OBRAZOVNOG SUSTAVA S POTREBAMA TRžIšTA RADA UZ PROMOCIJU CJELOžIVOTNOG UčENJA 5 5
0 1a) Broj prilagođenih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada u visokom obrazovanju kroz primjenu HKO‐a
0 1b) Broj novih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada u visokom obrazovanju kroz primjenu HKO‐a
0 2a) Broj prilagođenih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada u srednjoškolskom obrazovanju kroz primjenu HKO‐a
0 2b) Broj novih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada u srednjoškolskom obrazovanju kroz primjenu HKO‐a
1 3. Broj uvedenih izvannastavnih sadržaja u suradnji s civilnim sektorom i lokalnim institucijama
0 4a) Broj osnovanih centara izvrsnosti srednjih strukovnih škola
0 4b) Broj korisnika centara izvrsnosti srednjih strukovnih škola
0 4c) Postignut uspjeh korisnika centra izvrsnosti srednjih strukovnih škola na državnim i inozemnim natjecanjima
0 4d) Broj osnovanih centara izvrsnosti u gimnazijama
0 4e) Broj korisnika centara izvrsnosti u gimnazijama
0 4f) Postignut uspjeh korisnika centra izvrsnosti u gimnazijama na državnim i inozemnim natjecanjima
5 5. Broj aktivnosti različitih dionika tržišta rada s obrazovnim sustavom
0 6. Izrađene preporuke za davatelje stipendija na lokalnim razinama i županijskoj razini s fokusom na ciljeve ŽRS
0 7a) Broj prilagođenih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada za obrazovanje odraslih kroz primjenu HKO‐a
3 7b) Broj novih kurikuluma usklađenim s potrebama tržišta rada za obrazovanje odraslih kroz primjenu HKO‐a
0 8a) Broj aktivnosti usmjerenih poticanju formalnog obrazovanja
0 8b) Broj aktivnosti usmjerenih poticanju neformalnog obrazovanja
0 8c) Broj izdanih potvrda i isprava kojima se dokazuju ishodi učenja stečeni formalnim i neformalnim obrazovanjem
0 9a) Broj strukovno osposobljenih poljoprivrednika i dionika u sektoru šumarstva
0 9b) Broj aktivnosti prijenosa znanja, informiranja i ostalih aktivnosti za stjecanje vještina u sektoru poljoprivrede i šumarstva
48 10. Broj provedenih aktivnosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja
MJERA 3.2. OMOGUćAVANJE BOLJEG PRISTUPA OBRAZOVANJU UčENICIMA I STUDENTIMA U NEPOVOLJNOM POLOžAJU 0 0
0 1a) Broj pomoćnika u vrtićima za djecu s poteškoćama
0 1b) Broj pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u redovne škole
0 2. Broj romskih pomagača u nastavi
0 3a) Broj osiguranih subvencija u svrhu uključivanja djece, učenika i studenata u nepovoljnom socio‐ekonomskom položaju u sustav obrazovanja
0 3b) Ukupno odobreni iznosi subvencija
PRIORITET 4. RAZVOJ CIVILNOG DRUšTVA, POTICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I RAZVOJ VOLONTERSTVA 7 1
MJERA 4.1. JAčANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUšTVA 3 3
5 1a) Broj održanih edukacija na kojima su sudjelovali članovi OCD
100 1b) Broj sudionika edukacija
0 1c) Broj nabavljene opreme, prilagođenog i novog prostora koje ćeslužiti za daljnji razvoj ljudskih potencijala
0 2a) Broj održanih sati izobrazbe
0 2b) Broj sudionika
0 2c) Broj sati mentoriranja
4 3. Broj održanih informativnih aktivnosti
MJERA 4.2. RAZVOJ STRUKTURIRANOG DIJALOGA 6 6
1 1. Broj provedenih strukturiranih dijaloga
17 2a) Broj sastanaka organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
13 2b) Broj zajedničkih održanih akcija organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
15 2c) Broj partnerstava organizacija civilnog društva, predstavnika javnog i poslovnog sektora
3 2d) Broj osmišljenih ili provedenih međusektorskih projekata koji uključuju više vrsta dionika
1 3a) Ukupni broj provedenih projekta u svrhu daljnjeg razvoja LPZ‐a
0 3b) Broj novih partnera LPZ‐a
2 3c) Broj održanih aktivnosti u svrhu promocije rada LPZ‐a
MJERA 4.3. RAZVOJ VOLONTERSTVA 3 3
0 1a) Broj i vrsta promotivnih aktivnosti
0 1b) Povećanje broja volontera i volonterskih sati na području VSŽ
0 2a) Broj održanih edukacija
0 2b) Broj sudionika edukacija
0 2c) Broj i vrsta publikacija i ostalih promotivnih aktivnosti
0 2d) Broj izdanih Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
0 3a) Broj i vrsta promotivnih aktivnosti
0 3b) Broj organizatora volontiranja na području VSŽ
0 4a) Broj održanih edukacija
0 4b) Broj sudionika edukacija
0 4c) Broj i vrsta publikacija i ostalih promotivnih aktivnosti
0 4d) Broj izdanih Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
0 5. Broj natječaja za zapošljavanje koji uključuju priznavanje Potvrde
0 6. Broj novootvorenih lokalnih volonterskih centara